Traces of Existence, Johannes HeldénEuclidean space, Kärrgruvan

> Most of the time the outdoor theaters lay empty, deeply asleep.
Observing. Reenacting quietly. 

In the ancient Greek the writing of Plato’s Republic, he describes in dialog between Socrates and Glaucon about a cave where people were sitting, tied to their feet and head behind a wall, watching the shadows from a staged reality. The scene in front of them where shadows of different objects and material passing by, accorded to the voices from them who were carrying things that represented the world.

More

 

Traces of Existence, Johannes HeldénJohannes Heldén, Traces of Existence - Social meddelanden, Arbetslivsförvaltningen Borås (Textilmuseet)


> Traces of Existence - Konstnärlig ledare och kurator för 6 utställningar på autentiska platser för Judiska museet i Stockholm. Projektet Traces of Existence kan sammanfattas som en serie av tillfälliga konstverk och interventioner mellan plats och historia, och genomfördes på sex platser i Sverige  under 2017– 2018. Liksom projektets engelska titel antyder, handlar projektet om att synliggöra och söka efter spår som berättar om mänskliga möten och samexistens. Genom att söka i spåren av hur den judiska gruppen har samexisterat i det  svenska samhället och undersöka de avtryck det lämnat efter sig - synliggörs de mångfald av uttryck och erfarenheter som existerar.

Medverkande konstnärer var; Johan Thurfjell - Tyska kyrkan september 2018, Ulrika Sparre - Karlskrona, Elsa Chartin - Norrköping, Hila Laviv - Falun, Johannes Heldén - Borås samt avlutande performance, Den judiska kräftskivan i samförstånd med Leif Zern, fotograf Charlie Drevstam.

Se Traces of Existence

 

SamtidsbildMed smak av humle

> Med smak av humle Konstnärlig ledare och formgivare till utställningen Med smak av humle på Nordiska museet. Min första utställning med föremål. Formger även affisch och tatueringar.

> Taste of Hopes - Artistic director and designer of the exhibition Taste of hops at the Nordic Museum. My first exhibition of objects. Also designs posters and tattoos.

more >

 

Samtidsbildre:motion

>re:motion 60 hp 2014 -2015
Kungl. Konsthögskolan: utveckling/handledning: Åsa Andersson Broms och Esther Ericsson.
Tack till samarbete med: Simon Alexanderson PhD Student in CS KTH, Nicklas Wörman på Fingerfunk, Tore Nilsson KKH, Ragnar Hultgren, Nils Claeson, Kaj Steveman, Joel Danielsson på Might and Delight.
Utformar och driver kursen och påbyggnads programmet re:motion (60 hp) tillsammans med Esther Ericsson 3D labbet på KKH. Avlutande utställning på Mindepartementet, Skeppsholmen Stockholm.

more >
facebook >

 

SamtidsbildFolkhemmets rum- Badrummet

> Folkhemmets rum - Utställningsformgivare. Nordiska museet, med ett 30-tal fotografier av bland andra Karl Heinz Hernried, Gösta Glase och Karl Erik Granath. Utställningen är den andra delen i serien Folkhemmets rum, där vardagsrummet, köket, badrummet och sovrummet presenteras i fyra fotoutställningar med bilder hämtade ur Nordiska museets rika bildsamling.

> Folkhemmets room - Exhibition designers. Nordic Museum, with some 30 photographs by the likes of Karl Heinz Hernried, Gösta Glase and Karl Erik Granath. The exhibition is the second part in the series Folkhemmets room where the living room, the kitchen, the bathroom and the bedroom is presented in four photo exhibitions with pictures taken from the Nordic Museum's rich collection of pictures..

more >

 

SamtidsbildSamtidsbild

> Samtidsbild Konstnärlig ledare och formgivare till utställningen Samtidsbild på Stockholms läns museums insamlingsprojekt av digitalt födda fotografier.

> Contemporary Photo Artistic director and designer of the exhibition Contemporary Picture at Stockholm County Museum's projects of the collection of digital photographs.

more >

 

2012

dissonansDissonans /1

> MAJ Dissonans /1 Verkligheten utanför den chartrade bussen känns avlägsen. Landskapet är böljande. Nästan på varje kulle har bosättare slagit sig ner. I dalgången, i den svalkande skuggan ligger den äldre bebyggelsen. Det nybyggda är tydligt avskilt från det äldre, det andra. Skuggan av stängsel målar rutnät i asfalten. Ljuset är skarpt, gräset bränt och torrt längs sluttningarna, men mellan de bländvita husen uppe på kullarna kan ändå frodig grönska skönjas. Det heliga landet är inte bara en berättelse, en illusion från historien. Det är här, det är nu.

> MAY Dissonance /1 Outside the bus the reality feels distant. The landscape is undulating. Almost on every hilltop settlers have made their homes. In the shadow of the valley is where the older buildings lie. The newly built houses are clearly separate from the older, the others. The fences grid paint shadow in the asphalt. The light is bright, the is grass burned and dry along the slopes, but between the dazzling white houses on hill tops lush greenery are visible. The Holy Land is not just a story, an illusion of history. It's here. It's now.

more >

Kudzu1000 x 700 mm Kudzu (Pueraria lobata)

> APRIL 1000 x 700 mm Kudzu (Pueraria lobata) Kudzu är namnet på en växt som sprider sig invasionsartat över sydöstra USA och som här fått ge namnet till en utställning som Åsa Andersson Broms i samarbete med formgivaren Pontus Björlin visar på galleri ID:I. Det fotografiska material som Åsa Andersson Broms arbetat med under en längre tid kan lättas beskrivas som en slags dokumentation av osynliga platser. Platser som är valda därför att de på olika sätt uttrycker mänsklig dominans eller lydnad och där den ekologiska eller kulturella ordningen har suddats ut. Det fotografiska materialet har efter urval landat hos den grafiska formgivaren Pontus Björlin. Han har i sin tur fått fria händer att i ännu ett steg komplicera lagren av information.

> APRIL 1000 x 700 mm Kudzu (Pueraria lobata) is the name of a Chinese plant that spreads like wildfire across the United States. Its uncontrollable presence caught the attention of Swedish artist, Åsa Andersson Broms, who, during a train ride from New York to New Orleans, saw it taking over trees and houses of the American south. She learned that the plant was originally brought from China in order to stop erosion. From Andersson Broms’s perspective, the plant’s expansion served as a metaphor for global economic growth.

more >

selar roll, jonnaJonna - skulptur, installation, 2013 © Åsa A Broms

>JANUARI Spelar Roll - Mellan åren 2008 till 2012 har utställningen Spelar Roll turnérat runt om i Sverige. I januari 2013 togs den tillbaka till Forum för levande historias lokaler i Gamla Stan. Installationen/skulpturen Jonna är ny i sammanhanget. Jonna refererar till Katarina Wennstam berättelse om Jonna i boken Flickan och skulden.

Mer om Spelar Roll Bystander Project

2012

William HopeAppropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933]
- aluprint 1000x700mm, 2012 © Åsa A Broms

> OKTOBER Appropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933] är som titeln beskriver en appropriation på den tidiga fotografen William Hopes paranormala undersökningar. I efterdyningarna av första världskriget och förlusten av många nära och kära, tycktes Hopes bilder ge bevis på döda själars närvaro. Fiktion, illusion eller osanning står varandra nära. Då liksom nu används den fotografiska bilden som bärare för betraktarens egna tolkningar och utsagor, förhoppningar eller förklaringar.

> OCTOBER Appropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933]The artwork, “Appropriate Crewe Circle [William Hope 1863-1933]” is as the title describes, an appropriation of the early photographer William Hope’s paranormal investigations. In the aftermath of the First World War and the loss of many loved ones, Hope’s images seemed to provide evidence of the dead soul’s presence. Fiction, illusion or untruth is close each other. Now as then, photographic image are used as a bearer of the viewer’s own interpretations and statements, hopes or explanations.

more >


Potemkin vision Potemkin's Vision

> SEPTEMBER Potemkins Kulisser När varumärket Stockholm profileras målas en klarblå himmel och vitkalkad sjöstad upp. Visionen om en region av tillväxt och integration marknadsförs genom blonda stadsutvecklingsprojekt. Husby Gård står orört. I verket Potemkins kulisser undersöks visionens påverkan och Husby Gårds fasad kläs i den nya sjöstadsestetikens kostym.

> SEPTEMBER Potemkin's Vision | Potemkin's Facaade When the Stockholm brand is visualised, blue skies appear above a white, waterfront neigh- bourhood. The vision of a region of growth and integration is marketed using blonde development projects. While the buildings of Husby gård remains untouched. “Potemkin’s Façade” looks at how the vision would be affected if the façades of Husby gård were to be dressed up in the new, waterfront aesthetic.

more >


2011

Johnsons Bayou Utan titel, 2011 (India)

Conformance with established rules – a work in progress Under en 6 månader lång resa (Lousiana USA, Agnes Water, Carins, AUS, Singapore, Kuala Lumpur, Malaysia, och Indien) som jag gjorde 2010 förde jag fotografiska anteckningar av omgivningar och miljöer som uppfyllde mina kriterier för mänskligt överordnade system, eller rekonstruktioner av biologiska system.

Conformance with established rules – a work in progress During a 6-month trip (Louisiana, United States, Agnes Water, Cairns, AUS, Singapore, Kuala Lumpur, Malaysia, and India), I did in 2010, I worked with a photographic record of the surroundings and environments that meet my criteria for human master systems, or reconstructions of biological systems.

more

2010

Kingsburg swedish lady Swedish Shop in the Swedish Town, Kingsburg, USA


JUNI > DECEMBER Resan – Kolonialt spår Ett halvårs avbrott och 6 månaders upplevelse. Sommaren 2010 reste jag tillsammans med min familj över halva jordklotet. En resa som följde koloniala spår (och koloniala övergrepp). Några av dem självutnämnda som härskare av den ”nya världen”. Resan början i New York genom New Orleans, Lousiana och Kalifornien, över till Australien och Asien och avslutades i New Delhi, Indien.

JUNE > DECEMBER Journey - colonial traces A half-year break and six months' experience. In the summer of 2010 I traveled with my family halfway around the world. A trip that followed a colonial trails (and colonial abuse). Some of them self-proclaimed as rulers of the “new world”. The trip began in New York through New Orleans, Louisiana and California, over to Australia and Asia and ended in New Delhi, India.

more >

Portraits of Thoughts Portraits of Thoughts

> MAJ Portraits of Thoughts är den första etappen i det konstnärliga forskningsprojektet GlocalAction GlobalReaction, som genomfördes av Åsa Andersson Broms i samarbete med Magasinet, maj 2010. Arbetet del- redovisades i sin befintliga form som en utställning och paneldiskussion. I utställningen visades 7 porträtt utformade som subjektiva iakttagelser och bildassociationer av de porträtterade personernas jag, bearbetade och iscensatta som fotografiska bild och text flöden.

> MAY Portraits of Thoughts is the first stage of the artistic research project GlocalAction GlobalReaction, conducted by Åsa Andersson Broms in collaboration with Magasinet in May 2010. The work was exhibited as a work in progress and were conducted with a panel discussion. The exhibition showed seven portraits made of subjectiv observations and image associations, staged through photographic images and text streams

.
more >

Digital Fotografi och Bildteori


JANUARI > JUNI Digital fotografi och bildteori, 7.5 hp Under våren bygger och utformar jag tillsammans med Björn Larsson, Kunglig. Konsthögskolan en distansutbildning i fotografi och bildteori. Kursen är skapad på uppdrag av Data och Systemvetenskapen DSV på Stockholms Universitet och i samarbete med Kungl. Konsthögskolan. Kusen gick upp hösten 2010. Ny kursomgång aktuell hösten 2011.

JANUARY > JUNE Digital Photography and Image Theory, 7,5 hp Building and designs an distans education in photography and imagetheory, 7,5 hp together with Björn Larsson at Royal Institute of Art. The course is created on behalf of Department of Computer and System Sciences, DSV, Stockholm University and in collaboration with the Royal Institut of Art. The course went up in autumn 2010. New course preiod starts autum 2011.

about >

Artypartyflash


MARS > MAJ Föreläsningsserie om upphovsrätt och bilder på nätet, Kungl. Konsthögskolan Arrangerar en samtalsserie om upphovsrätt, copyright-krig och digital distribution ur ett konstnärligt perspektiv på Kungl. Konsthögskolan. Syftet är att ge en bredare bild av de nya digitala distributionskanaler och arenor som konstnärer använder sig av. Hur bevarar man konstverkets unika och ekonomiska värde? Är det ens möjligt att ha en traditionell uppfattning om hur konst ska konsumeras, säljas och visas? Frågor som berör stöld eller lån, rätt eller fel, vido-streaming eller inte. Hur mycket kan man stjäla, vad är tillåtet och vad kan man stjäla från dig.

MARS > MAY Lecture on copyright issues and image distributions, Royal Institut of Art Arranging a series of talks / lectures about copyright, copyright wars and digital distribution froms in an artistic perspective at the Royal Institut of Art. The aim is to provide a broader perspective and understanding of new digital distribution channels and arenas used by artists. How to preserve the work of art and the economic values? Is it possible to have a traditional view of how art are consumed, sold and displayed? Issues related to stealing or borrowing, right or wrong, vidostreaming or not. How much can you steal, what is allowed and what happends if someone steals from you?

more>

2009

DECEMBER Whatever Happened to Net Art? En konferens på IASPIS, Stockholm, organiserad av Södertörn University & Iaspis, 4-5 december 2009. I egenskap av [a:t] Association for Temporary Art är vi, jag och Karin Hansson inbjudna som föreläsare för att berätta om [a:t], våra erfarenheter och vår syn Net Art idag.

DECEMBER Whatever Happened to Net Art? A conference at Iaspis, Stockholm, Organized by Södertörn University & Iaspis, 4 to 5 December 2009. As [a: t] Association for Temporary Art, we are, Karin Hansson and Åsa Andersson Broms invited to give a lecture about our experience with Association for Temporary Art [a:t] and our view of Net Art today.

about>

LaundryLaundry - Tvättsugan, Nordiska Museet

NOVEMBER  Tvättstugan Nordiska Museet arbetar vanligtvis med att visa vår kulturhistoria genom sina samlingar men den här gången blir jag kontaktad för att som konstnär utforma en utställning som handlar om konflikter i tvättstugor. Tillsammans med Amanda Creutzer, utställnings producent på Nordiska Museet arbetar vi fram innehåll och form.

NOVEBER Laundry Nordiska Museet normaly shows and exhibit there collections in themes about the swedish culture history, but this time I was contacted as an artist to work with an exhibition about the conflicts in public laundries. Together with Amanda Creutzer, exhibition producer, we worked out the content and exhibition.

about>

Bystander Spelar RollThe Bystanders Project - Spelar Roll, Forum för levande historia


JAN > APRIL Spelar Roll är en utställning och ett pedagogiskt material som producerats av Forum för levande historia i Stockholm. Utställningen öppnade i sin ursprungliga form redan 2008 och visades då i FLHs utställningslokal i Gamla Stan i Stockholm. Jag har sedan 2007 arbetat med utställningen, först och främst som konstnär men också som formgivare och utställningsproducent. Under våren 2009 turné anpassades jag och hela utställningen och den byggdes om.

JAN > APRIL
The Bystander project is an exhibition and educational materials produced by the Living History Forum in Stockholm. The exhibition opened in its original form in 2008 in FLHs showroom in Old Town in Stockholm. Since 2007 have I worked with the exhibition, first and foremost as an artist but also as a designer and exhibition producer. In spring 2009 the exhibition was re-build for tour under my production.

about >

Bystander Spelar RollLotten von Düben - Nordiska Museet, Stockholm. Exhibitiondesign consultan

2008

bystander projectInteractiv videoinstallation - Bystander Spelar Roll

T
HE BYSTANDER PROJECT Worked as an artist and project consultant, outlining the concept, the content and the visualization of the exhibition at Living History Forum. The project consists of a comprehensive educational material supported by teachers training, a permanent and a travelling exhibition and a research component.
With the Holocaust as its point of departure, the goal of the project was to create awareness regarding the role of the bystander. What does it mean to be a bystande?

about >

visa dig

VISA DIG! – Workd as an artist and artist director with new images and old photos for Nordiska Museet, Europride, Stockholm. The assignment was to display some of the museum's over five million photographic collections from a HBTQ perspective. The exhibition questioned the interpretation and personal reading of selected photos.

more >

2008

mogulArranging workshop on street art with Mogul Magasintet, Falun

2006 STREET ART, arranging workshop on street art with Akay and Mogul at Magasintet, Falun

do something about the weatherhttp://plusfemgrader.se/index.html

2006 - DO SOMETHING ABOUT THE WEATHER! http://temporaryart.org/weather/
An art project about the climate changes. Curated and organized by Assosiation for Temporary Art. + 5 C, an art project and web site together with Karin Hansson.
Participating artists were Peter Johansson and Barbro Westling, Ola Pehrson and Lena Gustavsson, Marianne Lindberg de Geer and Carl Johan de Geer, Association for Temporary Art [a:t], FA+, Akay, Eric Ericsson and Klisterpete. The result of the project was presented on the net 2006 as an idea bank.

at retro2004 - An exhibition at Skulpturens hus in Stockholm with works from the the past ten years.

opinionenThe Castle - Åsa Andersson Karin Hansson, Public Opinion

2002 | PUBLIC OPINION www.temporaryart.org/publicopinion a project organized by Association for Temporary Art. Worked as curator, artist and production manager. This project was realized with a number of Swedish and international artists at Kulturhuset, Stockholm.

10 av 9Henrik Hjelt as Malte in the exhibition 10 out of 9 are Normal

2003 - 2005 | 10 OUT OF 9 ARE NORMAL Worked as artist and art director. Worked with the content, the visualization and the production of the exhibition. The exhibition was designed for traveling and one of the aims was to change and interac with each new place. The exhibition idea, the content and feasibility study was prepared by an independent project team consisting Anders Ekstrom historian of ideas and Eva Persson exhibition producer me Åsa Andersson Broms artist.
The prodject dealt with statistics, how statistics is visulaized, what is measured in statistics. The content and the work in the exhibition was expressed through interactive installations, collaborations with students and hands on experiences.

playmobilePlay Mobile - interactiv video installation at Kulturhuset

2001 - PLAY MOBILE video installation at the exhibition Oheliga Allianser (KK-Stiftelsen), Kulturhuset Stockholm

tedTed - Åsa Andersson and Karin Hansson, Best Before Tensta konsthall

1999 | Best Before, Tensat konsthall (curated by Åsa andersson Broms and Karin Hansson). A sculpture in media, Ted

best before SiteAn image crated for the magazine Site 1999. A part of the exhibition Best Before, Åsa Andersson Karin Hansson