<

vision
Arbete under process...

Illusionens nödvändighet i konstruktionen av vision (arbetstitel) - syftar till att konstnärligt undersöka hur illusioner används i syfte att stödja en gemensam eller konstruerad vision.

Som gröna oaser i exotiskt medelhavsljus, så framställs livet i de nyproducerade bostadsområdena väster om Jordan floden. På fastighetsmarknadens internetsidor eller på sidor för dem som drömmer om att återvända syns inget om konflikt. Västbankens bosättare blir bara fler. Visionen om att enas är lukrativ, men det är inte bara bosättare som sugs in i visionens malström också starka marknadskrafter drar nytta av situationen. De militära strategierna för att vinna nya landområden genomförs innovativt och formas till en civil angelägenhet. Strategierna för hur visionen ska uppnås genomsyrar hela konstruktionen av samhällets alla funktioner. Nya samhällen som skapas är uppbyggda av en arkitektur vars estetiska helhet ser ut att kunna återskapa Babels torn. Mängder av nätverk, noder och sammankopplingar vävs samman och bildar tillsammans visionens politiska kropp.
Det är ifrån denna iakttagelse som detta arbete börjar.

Det vi så tydligt kan se på avstånd, de som händer på västbanken, är avlägset och långt ifrån det som pågår i demokratiska stater, eller? Finns det likheter i hur visioner upprätthålls och skapas även hos oss när stora samhällsreformer genomförs? Kan vi se den propaganda vi utsätts för? Det här projektet handlar inte om att ta politiskt ställning i Israel – Palestina konflikten utan det handlar om att undersöka och på ett annat sätt förstå vilka krafter och på vilket sätt vi som människor och medborgare är delaktiga i de normförskjutningar som sker i stora samhällsomvandlingar. I glappet mellan vision och verklighet, i progressionens epicentrum upplevs förändringen abstrakt och osynlig. Ett tillstånd som är både svår att se och att artikulera. Jag vill i det här projektet undersöka om den konstnärliga handlingen kan synliggöra det rum mellan två ideologier/ synsätt som vi befinner oss i. Det rum där både illusion och vision skapas.
Projektet är uppdelat i tre delar som på olika sätt genomförs i syfte att undersöka de metoder som politiska, militära och kommersiella aktörer använder för att utveckla nätverk och propaganda.

DavidRoberts

Projektet har till syfte att undersöka identitet och varumärkes byggande i samband med stadsutveckling under Vision 2030. En fördjupad förståelse för hur marknadsföring – branding integreras i vår vardag och hur det påverkar livsstil – hur det påverkar vår inställning till estetik, etik, moral. Tre Stockholmskommuner som alla arbetar individuellt för att stärka sitt varumärke ges möjligheten att adoptera en formgiven identitet* som gäst. Momentets fokus ligger på strategisk marknadsföring (propaganda), crowdsourcing och spridning genom sociala nätverk.
Men också ifrågasätta estetik som uttryck för social status eller som kuliss och på vilket sätt arkitektur, plats och sammanhang påverkar våra estetiska värderingar. Produktionsledet från översiktsplan till färdigt bostadsområde undersöks, relaterade projekt och platser besöks.

*Formgiven identitet – Brand Identity Figure /Varumärkes karaktär. Detta syftar till att ta fram tre (eller fler) fiktiva identiteter, varumärken i form av en figur som representerar platsens värderingar. Detta arbete görs inte i traditionell mening (PR), då arbetet inte är en beställning utan en performativ konstnärligt självständigt arbete till syfte att undersöka ”produktens” betydelse inom nätverk, påverkan och anknytning. Målet är inte att tillfredsställa kommunen, syftet är att synliggöra effekter.

mascot